LiveZilla Live Help
آیا ام اس مسری است؟ | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

آیا ام اس مسری است؟

خیر، ام اس نه مسری است و نه مستقیماً به ارث می رسد، گرچه مطالعات نشان می دهند که عوامل ژنتیکی ممکن است بعضی از افراد را مستعد به این بیماری نماید.