LiveZilla Live Help
کسب اطلاعات صحیح | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

دسترسی به اطلاعات روز آمد، دقیقی و بی غرض به همه کمک می کند تا آگاهانه تصمیم گرفته و به گونه ای مفید با متخصصان مراقبت های بهداشتی و اجتماعی ارتباط برقرار نمایند. نشریات بروشورهای موجود در انجمن و همچنین مطالب موجود در نشریات معتبر و پزشکی، که بر اساس شواهد علمی بوده و بسیاری از موضوعات وابسته به ام اس را پوشش می دهند، می توانند به شما کمک کنند. 
اینترنت یکی دیگر از منابعی است که بیماران دچار ام اس از آن بهره می برند. با این همه، سودمندی های این منبع اطلاعاتی و پشتیبانی غنی، به خاطر وجود میزان بالای اطلاعات نادرست، می توانند بی ارزش گردد. آگاهی بیماران از این موضوع دارای اهمیت است، و بهتر آن است که اگر بیمار نگران درستی مطالبی است که مشاهده نموده، از انجمن ام اس یا یک متخصص مغز و اعصاب، کمک بخواهد.